موتورهای گیربکس آسانسور

موتور گیربکس های IR10 و IR20
IR10
IR20
موتورگیربکس سیکور WSRI34 - 5/5kw