درب‌های آسانسور هیدرا

درب Hydra ویتور

درب Hydra EL120 ویتور